KIRŞEHİR ADI

*  Kırşehir Tarihi, Hititler dönemi ile anılmaya başlar. Fakat, ilin adının o zaman ne olduğu henüz bilinmemektedir. İlin bir ara Aquae saravenas (Akova-Saravena) adıyla (M.Ö.2.Yy.) bilindiği anlaşılmıştır. Önceleri Makissos (Macissus) adıyla anılan kent, İmparator I. Jüstinianos devrinde (527-568) yeniden kurulmuş ve Jüstinanopolis diye anılmaya başlamıştır.
    Romalıların Anadolu'ya girdiği M.Ö. (5. 2. yüzyılda) görülüyor. Önceleri Makissos (Macissus) adıyla anılan kent, imparator 1. Justinianos devrinde (527 - 565) yeniden kurulmuş ve ( Justinianopolis ) adıyla anılmaya başlanmıştır. Bazı kaynaklar, Herakliyes zamanındaki haritada Kapadokya'nın sulanma işinde (Pearnasos) olarak gösteriyorlar. Aynı haritada Mucur'un yerinde Niza şehri bulunuyordu. Gene Roma yönetiminde Ogüst zamanında Diyokletin zamanına kadar gözükmesine rağmen, bazı kaynaklarda bu isme rastlanmamaktadır.
Selçuklular döneminde Kırşehri diye anılan bu il bir ara Gülşehri adını almıştır. Bazı tarihçiler Gülşehri diye anılan yerin Arabsun olduğunu söylemek de iseler de mülkü elinden alınan Şebinkarahisar hükümdarı Muzafferüddin Behramşah’a Kırşehir’le beraber Arabsun’un verildiği düşünülecek olursa her ikisine birden Gülşehri adı verildiği anlaşılmaktadır. Kırşehir vakıflar idaresindeki bir kayıt da Kırşehir’le beraber Arabsuna Kırşehir adı verildiği geçmektedir.
Şecerenamelerdeki: “Ahievran Kırşehri namdiğer Gülşehri de karar edip karhanesin bina etti.” Satırları; Hacıbektaş Vilayetnamesindeki: “Meğer ol vakit Kırşehri’nin adı Gülşehri idi” ibaresi bu adlandırmayı sağlamaktadır. Tanınmış tarihçi Ayıntab’lı Ayni yirmi beş ciltlik büyük tarihinin birinci cildinde Gülşehri maddesinde “buraya Kırşehri dahi denilir” denmektedir.
   Uçsuz bucaksız kırın ortasında yükselen bu kente Türkler “Kır şehri” adını vermişlerdir. Kır şehri zamanla halk dilinde “Kırşehir” oldu. Bu gün bile bazı köylerinde yaşayan halk, burasını Kır şehri diye anar. Kırşehir ismi Türkçe’dir. Bir rivayete göre de Timur’un Anadolu’ya gelişinde kendisine karşı koyan burada yaşayan halkı göstererek “Kırın Şehri” dediği, daha sonra bunun kır şehir olarak değiştiği ve bu günkü ismini aldığı da söylenmektedir.

***
***

***
***

***
***

ALTUNTOP.NET

******

W3C Validations

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Web hosting by Somee.com